0353

DEAN
PROF. MADYA DR. ABDUL HALIM HUSAIN
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6056
Email : abdulhalim{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_wong

DEPUTY DEAN
DR. WONG OI MIN
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6057
Email : wongoimin{at}aswara{dot}edu{dot}my

1

ADMINISTRATION DIRECTOR
NORIZAH ARSHAD
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6073
Email : norizaharshad{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_kamarulzaman-taib

PRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR
KAMARULZAMAN TAIB
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6058
Email : cekem{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_habsah

DEPUTY SENIOR REGISTRAR
HABSAH MOHD NOORDIN
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 5978
Email :  habsah{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_bahizal

ASSISTANT REGISTRAR
BAHIZAL ABU BAKAR
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6058
Email : bahizal{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_fauziah

ASSISTANT REGISTRAR
FAUZIAH MOHD DAUD
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6058
Email : fauziah{at}aswara{dot}edu{dot}my

3_radhilah

ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER
NUR RADHILAH ABDULLAH
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 5981
Email : nurradhilah{at}aswara{dot}edu{dot}my

0273

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
NABILA HANIES ZAMBRI
Division / Unit : Postgraduate Studies
Ext. : 6059
Email : nabila{at}aswara{dot}edu{dot}my